Pliki cookies

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, które s? zapisywane i przechowywane na komputerach czy te? tabletach U?ytkowników podczas odwiedzania stron w Internecie.  Pliki te zawieraj? zazwyczaj nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer s?u??cy do identyfikacji przegl?darki, z jakiej nast?puje po??czenie ze stron? internetow?.

Pliki cookies nie s? szkodliwe ani dla U?ytkownika ani dla komputera, nie zmieniaj? konfiguracji urz?dzenia U?ytkownika, nie s?u?? do instalowania b?d? odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego dlatego zalecamy niewy??czanie ich obs?ugi w przegl?darkach.

Ciasteczka zazwyczaj wykorzystywane s? do automatycznego rozpoznawania danego u?ytkownika przez serwer, dzi?ki czemu mo?e on wygenerowa? przeznaczon? dla niego stron?. Umo?liwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obs?ugi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp. [?ród?o: Wikipedia]

Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:

  • dostosowania zawarto?ci stron  internetowych do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U?ytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego potrzeb,
  • opracowywania statystyk korzystania z serwisu,
  • do utrzymania sesji U?ytkownika strony internetowej(po zalogowaniu), dzi?ki której U?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie serwisu wpisywa? ponownie loginu i has?a,
  • dostarczania U?ytkownikowi tre?ci reklamowych dostosowanych do jego zainteresowa?.

U?ytkownik mo?e sam decydowa? o tym w jaki sposób pliki cookies zapisywane s? na jego komputerze i w ka?dej chwili mo?e dokona? zmiany ustawie? dotycz?cych tych plików (w zale?no?ci do przegl?darki w Opcjach/Ustawieniach/Preferencjach). Domy?lne ustawienia popularnych przegl?darek internetowych pozwalaj? na zapisywanie i przechowywanie plików cookies.

Wy??czenie zapisywania plików cookies mo?e spowodowa? utrudnienia zwi?zane z korzystaniem  z niektórych us?ug w ramach naszego serwisu internetowego.

W ramach naszego serwisu internetowego mo?emy stosowa? nast?puj?ce rodzaje plików cookies:

  • „niezb?dne” pliki cookies, umo?liwiaj?ce korzystanie z us?ug dost?pnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us?ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y? w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umo?liwiaj?ce „zapami?tanie” wybranych przez u?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu u?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z którego pochodzi u?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.,
  • „reklamowe” pliki cookies, umo?liwiaj?ce dostarczanie u?ytkownikom tre?ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa?.

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej o plikach cookies, o mo?liwo?ciach zmiany ustawie? tych plików w popularnych przegl?darkach? Zapoznaj si? z informacjami poni?ej:

Mozilla Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Opera

Logowanie \ Rejestracja

afery prawa

Reklama

Osób na stronie

Odwiedza nas 41 goĹ›ci oraz 0 uĹĽytkownikĂłw.