Prawo cywilne

Prawo cywilne jest powszechnie uznan? i skodyfikowan? ga??zi? prawa, ktra obejmuje zesp? norm prawnych reguluj?cych stosunki pomi?dzy podmiotami prawa prywatnego.

Prawo cywilne dzieli si? na wiele podga??zi a ich prawn? stron? reguluj? poszczeglne dzia?y podstawowego aktu prawnego, ktrym jest Kodeks Cywilny (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z p?n. zm.). Sk?ada si? on z czterech ksi?g:

pilule-pour-bander.net pilule-pour-bander.net/cialis
 1. cz??? oglna,
 2. w?asno?? i inne prawa rzeczowe,
 3. zobowi?zania,
 4. spadki.

Pami?ta? jednak nale?y, i? ustawodawca w zasadniczym akcie prawnym, jakim jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, zawar? istotne unormowania zwi?zane z problematyk? ochrony w?asno?ci intelektualnej, ochrony konsumenta czy prawa do s?du, czyli oglnie mwi?c stosunkw cywilnoprawnych.

W Konstytucji RP znale?? mo?na poni?sze zasady:

 1. zasad? prawnej ochrony w?asno?ci,
 2. prawo do s?du,
 3. obowi?zek ochrony konsumenta.

Kodeks Cywilny posiada, zatem charakter norm generalnych. Najwa?niejsze z nich to:

 1. zasada ochrony osoby ludzkiej cz?owiek posiada zdolno?? prawn? i swobod? korzystania przez niego z dbr osobistych,
 2. zasada ochrony w?asno?ci,
 3. zasada swobody umw strony zawieraj?ce umow? mog? u?o?y? stosunek prawny wed?ug w?asnego uznania,
 4. zasada wykonywania praw podmiotowych z uwzgl?dnieniem ich spo?eczno-gospodarczego przeznaczenia oraz zasad wsp??ycia spo?ecznego,
 5. zasada dobrej wiary je?eli ustawa uzale?nia skutki prawne od istnienia dobrej lub z?ej wiary, to domniemywa si? istnienie dobrej wiary,
 6. zasada ochrony praw nabytych,
 7. zasada ci??aru dowodu ci??ar udowodnienia danego faktu spoczywa na tej osobie, ktra z tego faktu wywodzi skutki prawne.

Prawo cywilne nie skupia si? na stosunkach czysto prywatnych. Stosunki te winny mie? charakter maj?tkowy, chocia?by jego warto?? ekonomiczna by?a symboliczna. Ta ga??? prawa zatem zajmuje si? kwestiami zwi?zanymi np. z ustaleniem do kogo nale?y pami?tka po zmar?ej osobie, a wi?c mi?dzy innymi okre?la zasady wsp??ycia spo?ecznego.

Kodeks cywilny nie stanowi jednak jedynego ?rd?a prawa cywilnego. Wymieni? nale?y w tym miejscu pozakodeksowe uregulowania, ktrymi s? m.in.:

 1. ustawa z 6 lipca 1982 r. o ksi?gach wieczystych i hipotece,
 2. ustawa z 24 czerwca 1994 r. o w?asno?ci lokali,
 3. ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektrych praw konsumentw oraz o odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny,
 4. ustawa z 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe,
 5. ustawa z 28 kwietnia 1936 r. prawo czekowe,
 6. ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentw,
 7. ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 8. ratyfikowane umowy mi?dzynarodowe.

Za ?rd?o prawa cywilnego uznaje si? rwnie? zwyczaj, maj?cy jedynie charakter moralnego zobowi?zania. Chodzi tu zatem o wszystkie zachowania spo?eczne maj?ce charakter d?ugotrwa?y i niezmienny, kiedy to ustawodawca podnosi okre?lone zachowanie spo?eczno?ci do rangi normy prawnej. W Kodeksie Cywilnym niejednokrotnie odwo?uje si? do zwyczaju, kiedy pada np. stwierdzenie, ?e czynno?ci prawne wywo?uj? rwnie? skutki, ktre wynikaj? z ustalonych zwyczajw, a o?wiadczenie woli nale?y t?umaczy? zgodnie z ustalonymi zwyczajami.

Zasady prawa cywilnego s? zatem normami generalnymi, ktre wyznaczaj? sposb interpretacji przepisw prawnych, jednocze?nie okre?laj?c sposb czynienie u?ytku z prawa. Pami?ta? nale?y, i? wszelkie normy prawne nie stanowi? ?rd?a prawa dla prawnikw i adwokatw, ale s? przede wszystkim zapisami skierowanymi do og?u obywateli, cho? nie zawsze dla nich czytelne.

Logowanie \ Rejestracja

afery prawa

Reklama

Osb na stronie

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.