Prawo jazdy w Polsce dla obywateli USA

Aby prowadzi? samochd na terenie Polski, obywatele USA powinni posiada? mi?dzynarodowe lub polskie prawo jazdy; ameryka?skie prawo jazdy bez zezwolenia na prowadzenie samochodu za granic? (International Driving Permit - IDP) nie jest wystarczaj?ce.

Czytaj więcej: Prawo jazdy w Polsce dla obywateli USA

Podzia? prawa ze wzgl?du na metod? regulacji

Podstawowym podzia?em prawa jest podzia? na ga??zie, uwzgl?dniaj?cy metod? regulacji jest prawo wewn?trzne oraz mi?dzynarodowe. Ale g??bszy podzia? prawa kryje znacznie wi?cej zawi?o?ci. Zobacz nasz szczeg?owy opis.

Czytaj więcej: Podzia? prawa ze wzgl?du na metod? regulacji

Polskie prawo

Zgodnie z artyku?em 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ?rd?ami powszechnie obowi?zuj?cego prawa Rzeczypospolitej Polskiej s?: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy mi?dzynarodowe, rozporz?dzenia, akty prawa miejscowego (na obszarze dzia?ania organw, ktre je ustanowi?y).

Czytaj więcej: Polskie prawo

Urz?dowym ?rd?em poznania prawa Rzeczypospolitej Polskiej s?, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og?aszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718) dzienniki urz?dowe. Najwa?niejszymi takimi dziennikami s? w Polsce Dziennik Ustaw i Monitor Polski.

Czytaj więcej: Publikacja polskich aktw prawnych

Logowanie \ Rejestracja

afery prawa

Reklama

Osb na stronie

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.